Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Projekat za smanjenje broja zaostalih predmeta u sudovima

Vlada Kraljevine Norveške, kao dio dugogodišnje podrške VSTV-u,  finansirala je Projekat za smanjenje broja zaostalih predmeta u sudovima u iznosu od oko 1,25 miliona Eura. Projekat je implementiran u periodu od 2008. do sredine 2011. godine.

Projekt je bio usmjeren na utvrđivanje mehanizama za smanjenje broja zaostalih predmeta u prvostepenim sudovima, sa fokusom na izvršni postupak i tzv. “komunalne” predmete, odnosno predmete koji se vode radi naplate komunalnih usluga i RTV takse.

Provedbom Projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

 • Pripremljen je konačan izvještaj i konsolidirani prijedlozi Radne grupe za rješavanje komunalnih predmeta (RGK).
 • Radna grupa za unapređenje izvršnog postupka (RGI) je krajem 2010. godine finalizirala Prijedlog izmjena i dopuna entitetskih zakona o izvršnom postupku, prijedloge pravilnika o statusu, radu, odgovornosti i troškovima izlaska na teren sudskih izvršilaca i Pravilnik o uslovima potrebnim za obavljanje poslova sudskog izvršioca i rukovodioca službe sudskih izvršilaca. 
 • Sa ciljem identifikacije efikasnog načina pristupa tražioca izvršenja podacima o izvršenicima uspostavljena je odgovarajuća saradnja sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka. Agencija je prihvatila prijedlog Projekta da javna komunalna preduzeća i javni RTV servisi koriste postojeće mehanizme stalnog pristupa podacima koji nudi Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (Agencija IDDEEA). 
 • Sa ciljem restrukturiranja procesa obrade komunalnih predmeta uz maksimalno učinkovito korištenje informatičkih tehnologija, uspješno je testiran pilot sistem za elektronsku obradu komunalnih predmeta – SOKOP, kojim je stvorena osnova za elektronski sistem za predmete male vrijednosti čiji je dalji razvoj nastavljen kroz  IPA 2009 projekt, kao i „Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa“.
 • Podržan je nastavak projekta KODIFEL u Odjelu za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave Općinskog suda u Sarajevu, koji je omogućio znatno smanjenje broja zaostalih predmeta u ovom sudu.
 • Zahvaljujući materijalnoj podršci Projekta za reformu izvršnog sistema na Balkanu (BERP) i saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, sudski izvršioci su, zajedno sa sudijama koji rade na izvršnim referatima i stručnim saradnicima uključeni u sveobuhvatni program obuke iz oblasti izvršnog postupka.
 • Koordinacijom aktivnosti između Projekta i BERP-a, uz tehničku podršku Njemačkog društva za tehničku saradnju (GTZ), u drugoj polovini 2010. godine realizovan je program razmjene sudskih izvršilaca u prvostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini. Ovaj program je imao za cilj da sudskim izvršiocima omogući uvid u način rada i prakse sudskih izvršilaca u drugima sudovima zajedničkim odlaskom na teren i razmjenom iskustava.
 • Ostvarena je saradnja sa Agencijom za poštanski saobraćaj u BiH i tri poštanska operatera sa ciljem usvajanja jedinstvenog Uputstva za prenos i uručenje sudskih pisama putem javnih poštanskih operatera. U finalnoj pripremi je ilustrovani priručnik za edukaciju sudskih i poštanskih dostavljača, koji će biti osnova za edukaciju sudskih i (nakon usvajanja Upustva) poštanskih dostavljača.
 • Pripremljen je model Pravilnika za sudske dostavljače koji bi mogli da usvoje sudovi i tužilaštva. Namjera je ohrabriti upošljavanje većeg broja sudskih dostavljača kako bi se osigurala jeftinija i sigurnija dostava. Prikupljeni su prijedlozi od 23 suda za izmjene i dopune odredaba Zakona o parničnom postupku, kojima bi se unaprijedila dostava sudskih pismena. 
  Sa ciljem efikasne i pravno uredne dostave sudskih pismena od strane sudskih i poštanskih dostavljača u organizaciji Projekta je održano nekoliko obuka ovih kategorija osoblja u Doboju i Zenici.
 • Obezbijeđena je podrška Osnovnom sudu u Bijeljini za uspostavljanje sudskog depoa za smještaj i prodaju predmeta zaplijenjenih tokom izvršnog postupka. U toku je postupak uspostavljanja sudskih depoa za smještaj i prodaju predmeta zaplijenjenih tokom izvršnog postupka za još šest sudova u BiH.
 • Obezbijeđena su sredstva za rekonstrukciju Odjeljenja za sporove male vrijednosti Općinskog suda u Sarajevu na Ilidži.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh