• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prnjavoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Zemljišne knjige

  U zemljišnu knjigu se upisuje pravo vlasništva i druga stvarna prava na nekretninama, te druga prava i činjenice koje su značajne za pravni promet, a čiji je upis predviđen zakonom.

  Zemljišna knjiga je javna.Svaka osoba može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u prisustvu zemljišnoknjižnog referenta i dobiti izvod iz zemljišne knjige. Izvodi iz zemljišne knjige predstavljaju javni dokument.

  Upis u zemljišne knjige. Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je zemljišnoknjižnoj kancelariji predati zahtjev za upis i potrebne isprave koje trebaju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, uz dokaz o plaćenoj sudskoj taksi.

  Prije predaje zahtjeva za upis treba utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li su nekretnina za koju se predlaže prenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu. Da bi isprava (ugovor, odnosno rješenje nadležnog organa) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene prema podacima iz zemljišne knjige (broj zemljišnoknjižnog uloška, broj parcele, kultura i površina).

  Potpisi ugovarača trebaju biti ovjereni u sudu ili kod notara. Upis u zemljišnu knjigu je dozvoljen samo uz saglasnost lica koje je u vrijeme podnošenjazahtjeva upisano u zemljišnu knjigu kao nosilac prava vlasništva ili nekog drugog stvarnog prava (clausula intabulandi).

  Novo uspostavljanje zemljišnih knjiga. ZaKO Ilova Velika i KO Donji Smrtići uništen je po jedan svezak od po 50 zemljišnoknjižnih uložaka i to za vrijeme II svjetskog rata, pa se za te nekretnine primaju zahtjevi za uspostavljanje zemljišne knjige, a od strane lica koje je zainteresovano za upis nekretnina u zemljišne knjige i to podnošenjem zahtjeva zemljišnoknjižnoj kancelariji za uspostavu zemljišnoknjižnog uloška i potrebnu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi pravo vlasništva i druga prava na nekretninama. Nakon prijema zahtjeva zemljišnoknjižna kancelarija objavljuje oglasom uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška za predmetne nekretnine. Po proteku zakonom predviđenog roka od 60 dana, ukoliko ne postoji prigovor, donosi se rješenje i uspostavlja zemljišnoknjižni uložak.

  800 PREGLEDA
  Linkovi
 • RUGIP RS
  • 1 - 1 / 1
  • 1