Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

Osnovni sud u Prnjavoru mjesno je nadležan za teritoriju opštine Prnjavor.

Osnovni sud u Prnjavoru  stvarno je nadležan za suđenje:

1. u krivičnim  predmetima 
a) da u prvom stepenu sudi
• za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.
• za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost osnovnog suda,
• za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud,
• u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi
a) u svim građanskim sporovima  i
b) u vanparničnom postupku

3. drugim predmetima
a) da sprovodi izvršni postupak,
b) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,
c) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini
d) da vrši druge poslove određene zakonom

Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 111/04, 109/05 i 37/06) Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova („Službeni list SR BIH „ broj 3/76) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh