Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

mail print fav manja slovaveca slova

Opšte informacije

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Prnjavoru utvrđena su radna mjesta, opis radnih mjesta, broj radnika, stručna sprema radnika i drugi uslovi koje radnici moraju da ispunjavaju.

Radnici suda, u smislu Zakona o sudovima RS, su sva lica koja su zaposlena u sudu, osim sudija.
Sudije i stručnog saradnika imenuje VSTS nakon provedenog postupka po raspisanom konkursu.
Predsjednik suda  raspisuje  konkurs ili javni oglas radi prijema u radni odnos radnika suda na određeno ili na neodređeno vrijeme.

Raspisani konkurs ili javni oglas objavljuju se javno, putem sredstava javnog informisanja.

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radnike u organima uprave shodno se primjenjuju na radnike suda, ako zakonom nije drugačije određeno.

Opšti uslovi za kandidata su:

  • da je državljanin  Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini
  • da je stariji od 18 godina, 
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost, 
  • da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika, 
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu i 
  • da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.

Posebni uslovi za kandidata su:

  • da posjeduje odgovarajuću školsku spremu, 
  • da posjeduje odgovarajuće radno iskustvo i

Sve molbe za prijem u radni odnos predaju se u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Prnjavoru, ili putem pošte, na adresu:

Osnovni sud Prnjavor, ul. Beogradska br.6 78430 Prnjavor


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh