Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Mišljenje Konsultativnog Vijeća Evropskih Sudija (CCJE) broj 4

05.02.2017.

Mišljenje broj 4 Konsultativnog Vijeća Evropskih Sudija (CCJE) posvećeno je pitanjima početne obuke za sudije, kao i njihovog kontinuiranog stručnog usavršavanja na nacionalnom i Evropskom nivou.

Prije svega, mišljenje govori o pravu na obuku i pravnom nivou na kojem to pravo treba da bude garantovano, organu nadležnom za obuku, programu početne obuke i potrebi da ova obuka bude obavezna, kontinuiranom stručnom usavršavanju sudija u toku njihove profesionalne karijere  i ocjeni obuke.

U mišljenju se, između ostalog, ističe da je obuka od suštinskog značaja za objektivno, nepristrasno i kompetentno obavljanje sudijskih funkcija, kao i za zaštitu sudija od neprimjerenih utjecaja.

Bez obzira na različitosti nacionalnih institucionalnih sistema i probleme koji se javljaju u određenim zemljama, na obuku treba gledati kao nešto što je od suštinske važnosti u smislu neophodnosti unapređenja ne samo znanja i vještina onih koji se nalaze u javnoj sudijskoj službi već i za samo funkcionisanje takve službe.

Značaj obuke sudija se prepoznaje u medjunarodnim instrumentima kao što su Osnovni principi UN o nezavisnosti sudstva, usvojeni 1985, tekstovi Savjeta Evrope usvojeni 1994 (Preporuka No. R(94) 12 o nezavisnosti, efikasnosti i ulozi sudija) i 1998 (Evropska povelja o Zakonu o sudijama), a na to se poziva i u Mišljenju No. 1 CCJE-a, stav 11.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Council of Europe[1].jpg