Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 1

08.02.2017.

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 1

Mišljenje broj 1 Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) odnosi se na standarde koji se tiču nezavisnosti sudstva i nesmjenjivosti sudija.

U Mišljenju se, između ostalog, navodi da CCJE smatra da nesmjenjivost sudija treba da bude nedvosmislen elemenat nezavisnosti garantovan na najvišem unutrašnjem nivou. Takođe CCJE smatra da je učešće nezavisnog tijela, uz procedure koje garantuju puno pravo na odbranu, od naročite važnosti u discipilnskim stvarima i da bi bilo korisno formulisati standarde koji ne definišu samo ponašanje koje može dovesti do opoziva, već i ponašanje koje može dovesti do bilo koje disciplinske mjere ili promjene statusa, uključujući na primjer i premještaj u drugi sud ili drugu oblast.

Takođe CCJE ističe da nezavisnost pravosuđa zavisi ne samo na nezavisnosti od neprimjerenog spoljnjeg uticaja, već i od nezavisnosti od neprimjerenog uticaja koji u nekim situacijama može proisteći iz ponašanja drugih sudija. Sudije treba da uživaju neograničenu slobodu pri nepristrasnom odlučivanju u predmetima, prema sopstvenoj savjesti i svojoj interpretaciji činjenica, kao i u skladu sa važećim zakonskim pravilima. Način na koji je to formulisano ne isključuje doktrine poput precedenta u zemljama anglosaksonskog prava (tj. obaveza sudije nižeg suda da slijedi prethodne odluke višeg suda o pitanju primjene materijalnog prava koje se direktno javlja u ovom kasnijem slučaju).

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Council of Europe[1].jpg