Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

Prodaja motornog vozila u Osnovnom sudu u Prnjavoru

12.06.2020.

OSNOVNI SUD PRNJAVOR

Broj: 78-0-Su-20-000 172-1

Datum: 10.06.2020. godine

 

Na osnovu člana 8 Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 9/14 i 71/17) a u vezi sa Odlukom o prodaji službenog putničkog vozila putem licitacije, broj 78-0-Su-20-000 172 od 22.05.2020. godine, predsjednik suda raspisuje:

 

JAVNI  OGLAS

za prodaju motornog vozila putem javnog nadmetanja -licitacije

 

I – Predmet javne licitacije

Predmet javne licitacije  je prodaja  službenog motornog vozila Osnovnog suda Prnjavor, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi: 

-       vozilo Fiat Punto, broj motora 8469794, broj šasije ZFA17600001127540, godina proizvodnje 1999, odjavljen, boja crvena, radni obim motora 1108, snaga motora 40 KW, pogonsko gorivo – benzin, početna cijena 790,00 KM (slovima: sedamstotinaidevedesetkonvertibilnihmaraka i 00/100)

 

Kaucija u iznosu od  79,00 KM (10% od početne prodajne cijene)

 

II-Pravo učešća

Vozilo koje je predmet javnog oglasa prodaje se ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za isto.

Pravo učešća na licitaciji sistemom zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica, koja izvrše uplatu kaucije u vrijednosti od 10% početne prodajne cijene vozila, na depozitni račun osnovnih sudova RS, broj 562-099-8130145898, brsta prihoda 223171, budžetska organizacija 1062001, opština 075, poziv na broj 0001722020.

 

III-Pregled vozila

Službeno motorno vozilo može se pregledati na parkingu ispred zgrade Suda, Beogradska broj 6, Prnjavor, svakim radnim danom, u vremenu od 9 do 15 časova, uz prethodno javljanje portiru suda.


IV- Sadržaj ponude

Ponuda sadrži sledeće elemente:

a)   ime i prezime,  ime jednog roditelja, adresa i broj telefona (ukoliko se radi o

      fizičkom licu),

b)   ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime osobe

      ovlaštene za  zastupanje u postupku licitacije, i adresa (ukoliko se radi o

      pravnom licu),

v)   iznos ponude izražen u KM,

g)    dokaz o uplati kaucije,

d)   broj tekućeg računa i  naziv banke.

 

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je podnosilac ponude pravno lice ista mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe u pravnoj osobi i ovjerena pečatom tog pravnog lica.

Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži navedene podatke.

Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponuđač.

Ponuđaču koji ne bude izabran kao najpovoljniji, uplaćena kaucija vratiće se  po okončanju postupka licitacije, odnosno uplatiće se na njegov račun naveden u ponudi.V- Postupak licitacije

Predsjednik Komisije konstatuje da li su ispunjeni uslovi u pogledu oglašavanja prodaje motornog vozila i uplaćene kaucije.

Predsjednik Komisije pristupa otvaranju prispjelih ponuda čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

Postupak licitacije može se održati ako je pristigla najmanje 1 ponuda. Ukoliko se prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija će proglasiti kao povoljnijeg, onog ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prispjeća.

Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku licitacije.

Komisija, nakon  razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljniju ponudu o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava najpovoljnijeg ponuđača  i konstatuje da je prodano službeno motorno vozilo.

 

VI-Obaveze kupca

Ponuđač koji bude izabran za kupca dužan je najkasnije u roku od 7 dana od dana okončanja postupka javne licitacije zaključiti ugovor o kupoprodaji i preuzeti motorno vozilo, uz uplatu punog iznosa kupoprodajne cijene, u suprotnom će se smatrati da je kupac odustao od kupovine, u kom slučaju prodavac zadržava uplaćenu kauciju.

Prodaja se vrši po principu „viđeno-kupljeno“ i bez mogućnosti naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Sve  poreze i troškove oko transporta i prenosa vlasništva snosi kupac.

Primopredaja vozila izvršiće se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

 

VII-  Mjesto i rok dostavljanja ponuda

Ponude se šalju u zatvorenoj koverti, s naznakom „NE OTVARAJ“- Ponuda za prodaju vozila putem licitacije, sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije.

Zainteresovani kupci svoje pisane ponude mogu dostaviti preporučenom pošiljkom putem pošte ili predati neposredno na adresu: Osnovni sud Prnjavor, Beogradska br. 6, Prnjavor.

Oglas će biti objavljen na televiziji „K3“, oglasnoj tabli Osnovnog suda Prnjavor i na web stranici Osnovnog suda Prnjavor.

Rok za dostavljanje ponude je do 19.06.2020. godine, do 13,00 časova.

 

VIII- Mjesto i datum otvaranja ponuda

Pristigle ponude će se otvarati 22.06.2020. godine, sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Osnovnog suda Prnjavor. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici. Neblagovremene, nepotpune i ponude koje sadrže cijenu nižu od početne cijene vozila, kao i ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj kauciji neće se uzeti u razmatranje.

 

PREDSJEDNIK SUDA:

Nada Živković


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh